Per què és necessari un pla de gestió de risc d’inundacions?

En l’àmbit de les planificacions hidrològiques, l’interès gairebé sempre es concentra en saber les actuacions destinades a incrementar la disponibilitat d’aigua, seguit de les mesures previstes en l’àmbit de sanejament. Pel que respecta a les actuacions relatives al medi, aquestes sembla que estiguin en un segon pla i que no siguin tant importants com les anteriorment exposades, però en el cicle integral de l’aigua, l’abastament, el sanejament i el medi han de tenir la mateixa importància.

Per tant, és igual d’important tenir noves infraestructures per generar nou recurs, actuacions per construir noves depuradores i millorar les existents, així com també mesures per garantir la qualitat dels nostres rius, l’estat de les lleres i les accions per prevenir danys arran d’increments de cabal per pluges intenses.

Les inundacions provocades per fenòmens meteorològics extrems van causar nombrosos danys a Catalunya entre els anys 1995 i 2011, quantificats en més de mil milions d’euros. Per tant, la predicció i gestió de fenòmens meteorològics extrems i del seu impacte sobre el territori en forma d’inundacions és clau en la planificació hidrològica per minimitzar danys en persones i béns.

Identificar les zones potencialment inundables

El primer pas per millorar la convivència amb el risc d’inundació és conèixer les zones potencialment inundables, que poden tenir lloc de manera recurrent i amb magnituds diverses. A partir d’aquí, definida la perillositat i analitzada conjuntament amb la vulnerabilitat, podem avaluar el risc que s’ha de gestionar. Per aquest motiu, el Pla de Gestió de Risc d’Inundacions té identificats 446 quilòmetres amb risc potencial significatiu d’inundacions (ARPSI), agrupats en 72 trams de cursos fluvials.

mapa_ARPSI_2017

El Pla de Gestió de Risc d’Inundació se sustenta en quatre eixos bàsics, com la prevenció, la protecció, la preparació i la recuperació-revisió. Per tant, es tracta d’una eina de la planificació hidrològica que té per objecte minimitzar els danys per inundació promovent una adequada ocupació del sòl, impulsant l’adopció de mesures estructurals i de gestió del risc per reduir la probabilitat d’inundacions en zones específiques, i informant a  la població sobre com actuar en cas d’emergència.

Aquesta planificació, amb una vigència de sis anys d’acord amb el que estableix la Directiva 2007/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2007, pretén aconseguir que no s’incrementi el risc actual i que fins i tot es redueixi tant com es pugui.

Implicació i coordinació de diverses administracions

Aquest pla és resultat de la participació, el consens i la coordinació, després d’haver passat un procés de consulta pública. En aquest sentit, han participat en la seva elaboració les administracions competents en matèria de protecció civil, ordenació del territori i urbanisme, meteorologia, canvi climàtic, medi ambient, agricultura, cartografia i geologia, assegurances i altres vinculats amb la temàtica de les inundacions. No podem oblidar, no obstant, la crucial conscienciació social, de manera que augmenti la nostra percepció del risc d’inundació i es potenciï l’autoprotecció.

ortofoto_zones_inundablesEl Pla de Gestió de Risc d’Inundacions contempla una sèrie de mesures relatives a la restauració fluvial (recuperació del comportament natural de la zona inundable), la millora del drenatge d’infraestructures, la predicció d’avingudes (desenvolupar i/o millorar eines per a la predicció o ajuda a la presa de decisions), protecció civil (coordinació amb els plans de protecció civil i els protocols de comunicació), ordenació territorial i urbanisme (limitar els usos dels sòls plantejats per a la zona inundable), promoció d’assegurances i estructurals (actuacions estructurals).

Més de 100 milions d’euros en inversions

A principis del mes d’agost, el Govern de la Generalitat va aprovar el Programa de Mesures del Pla de Gestió dels Riscos d’Inundació, que ha de servir per tenir un adequat coneixement i avaluació dels riscos associats a les inundacions i per establir les accions de manera coordinada amb la resta d’administracions implicades.

El Programa de Mesures associat al pla, que és el document que fixa les mesures que s’han de dur a terme per reduir el risc d’inundació, contempla una inversió d’uns 100 milions d’euros, aportats per la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, la Direcció General de Protecció Civil, el Servei Meteorològic de Catalunya, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, això com també la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

L’elaboració del pla ha comptat amb la coordinació entre les diferents administracions públiques i institucions implicades en matèries relacionades amb les inundacions, a partir d’una clara delimitació dels objectius respectius.

santacolomacervelloParal·lelament, l’ACA fomenta i impulsa actuacions de prevenció de risc en les lleres públiques, mitjançant programes de manteniment i conservació de lleres. Durant el període 2016-2021, la planificació hidrològica preveu 5,4 milions d’euros en aquest concepte a l’àmbit de les conques internes.

Deixa un comentari