L’autosuficiència energètica de les depuradores

L’Agència Catalana de l’Aigua participa com a soci en el projecte Saving-E, una iniciativa que pretén que les actuals depuradores puguin ser autosuficients des del punt de vista energètic. El projecte té un pressupost total superior als 1,1 milions d’euros (amb una aportació del 58% provinent de la Comissió Europea) i una durada de quatre anys (2015-2019).

El projecte pretén avaluar la possibilitat de fer servir tota la matèria orgànica resultant del procés de depuració per a produir biogàs, a partir d’un procés fins ara totalment nou i no provat a cap planta, ni a escala real ni a escala pilot.

Tecnologia més eficient

La tecnologia Saving-E pretén aprofitar la major part de la matèria orgànica que està present a les aigües residuals. Cal tenir en compte que la matèria orgànica són substàncies sòlides provinents dels animals i les persones i que suposen una tercera part dels elements que trobem a les aigües residuals abans del seu tractament. Les principals substàncies orgàniques presents a les aigües residuals són proteïnes, hidrats de carboni i grasses i olis.

Per tant, la primera etapa d’aquest procés seria biològica, amb un baix consum d’oxigen i una gran producció de biomassa, que consistiria en oxidar la matèria orgànica fàcilment biodegradable. Això afavorirà un gran potencial de producció de metà, més gran del que s’aconsegueix en les actuals depuradores urbanes.

El segon estadi d’aquest procés es centraria en eliminar de manera biològica el nitrogen (EBN) sense necessitat de matèria orgànica, aplicant un nou sistema fins ara no provat de dos reactors. En el primer d’ells s’oxidaria prop del 50% del nitrogen amoniacal a nitrit, mentre que en el segon es faria l’eliminació del nitrogen mitjançant el procés Annamox.

proces
Esquema per conèixer el funcionament d’aquesta nova tecnologia.

L’aplicació d’aquest sistema redueix els costos de funcionament, aporta una major estabilitat al procés i també garanteix el seu funcionament a baixes temperatures (al voltant dels 10ºC).

El repte és clar: potenciar un redisseny de les depuradores urbanes, passant de consumidores netes d’energia a productores netes, tot millorant el procés de depuració.

Prova pilot a Rubí

 El projecte Saving-E preveu la construcció d’una planta pilot a la depuradora de Rubí (Vallès Occidental), que funcionarà durant 30 mesos a diferents temperatures per avaluar l’estabilitat del procés i amb una capacitat per tractar 3 m3/dia). Es farà un seguiment exhaustiu dels beneficis d’aquesta nova tecnologia a nivell tècnic, mediambiental, econòmic i social amb accions de monitoratge.

foto1
Part frontal de la planta pilot. Font: Saving-E

S’espera que l’aplicació d’aquest nou sistema redueixi els costos energètics i les emissions de CO2 a l’atmosfera, aportant indicadors com l’increment d’un 50% en la producció de biogàs, reduir en un 10% l’abocament de nitrogen, assolir estalvis energètics d’entre un 30 i un 40% i rebaixar en un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

 

Deixa un comentari