L’aigua tractada a les depuradores: es pot fer servir de manera directa per a determinats usos en situacions temporals de manca d’aigua?

En les darreres setmanes, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha rebut algunes consultes sobre el possible aprofitament directe de l’aigua tractada que surt d’una depuradora, davant de la falta de recurs durant l’estiu (reducció de cabal d’un riu per estiatge o assecament d’un pou) per a determinats usos com ara el reg de jardins o horts particulars, entre d’altres.

Hem de tenir en compte que les 521 depuradores actives a Catalunya, que sanegen les aigües residuals de més del 97,1% de la població, aporten, després de tot el tractament de depuració, les seves aigües a les lleres dels rius i torrents, així com en zones costaneres, amb l’objectiu d’aportar un cabal d’aigua en condicions adequades per als ecosistemes fluvials. L’aigua depurada garanteix, per tant, la qualitat dels nostres rius i assegura la vida de les espècies animals i vegetals pròpies d’un determinat hàbitat.

edar_montmelo
La majoria de les depuradores sanegen les aigües residuals i les aporten a cursos fluvials per a garantir un cabal ecològic. La qualitat de l’aigua sortint és apta per a garantir la qualitat de l’aigua i assegurar la vida de plantes i espècies animals.

Tot i que l’aigua tingui una qualitat òptima per als rius, aquest recurs no es pot utilitzar directament per altres usos com el reg, ja que és necessari i imprescindible que l’aigua depurada sigui sotmesa a un tractament addicional (conegut com terciari) mitjançant una estació regeneradora d’aigua, cosa que la fa apta per a la seva reutilització directa per a usos com el reg, els usos municipals i els usos lúdics.

És essencial diferenciar entre l’aigua depurada (aquella que té la qualitat suficient per ser abocada a llera, però no per a una reutilització directa) i l’aigua regenerada (aigua depurada que ha estat sotmesa a un tractament addicional perquè sigui apta per a diferents usos com l’agrícola, l’industrial i els usos lúdics i municipals).

Solucions davant peticions d’aprofitament temporal d’aigua de depuradora per manca sobtada de cabal

En cas de voler fer servir aigua procedent d’una depuradora per als usos anteriorment esmentats (reg de jardins, horts, principalment) com a conseqüència de la manca sobtada de cabal, es plantegen les següents opcions:

  • La situació més aconsellable es dona quan tenim una depuradora a prop nostre on l’administració competent que la gestiona disposa d’una “concessió marc”, que li permet distribuir aigua regenerada per a diferents usos, incloent-hi la càrrega de cubes o cisternes per cobrir necessitats puntuals. És el cas per exemple del Consorci de la Costa Brava, l’Ajuntament de Sabadell o l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La persona interessada haurà de fer, per tant, les gestions corresponents directament amb l’administració competent.

 

  • Si no s’ha atorgat encara una “concessió marc” però es troba en tràmit, l’administració competent podria realitzar un tractament de desinfecció directament a cada vehicle, de forma protocol·litzada. Succeeix en algunes depuradores explotades pel Consorci de la Costa Brava o pel Consorci Tordera Besòs, per exemple. Caldrà que l’administració competent sol·liciti una derivació temporal d’aigua de la depuradora per subministrar cubes o cisternes amb aigua depurada desinfectada.

 

  • Una altra situació es dona quan la depuradora disposa d’un sistema de tractament terciari (o de regeneració) però no s’ha atorgat una “concessió marc” a favor de l’entitat explotadora; a més, pot succeir que el terciari no estigui actiu, per diferents motius. La persona interessada haurà de consultar amb l’administració competent quina és la situació real de la depuradora en concret i, en cas que sigui factible com a mínim una desinfecció de l’aigua abans de o en el moment de carregar-la en el vehicle cisterna. Llavors podrà sol·licitar la corresponent derivació temporal a aquesta Agència a través del formulari H0309 de la web de l’ACA, dins de l’apartat de tràmits.

 

  • En altres supòsits, tan sols es podrà autoritzar una derivació temporal d’una depuradora que no disposi de tractament terciari en el cas que s’hi apliqui, com a mínim, una desinfecció abans de la reutilització de l’aigua. Aquesta desinfecció serà responsable del titular de la derivació temporal. La persona interessada haurà de consultar a l’administració competent si és factible garantir la desinfecció de l’aigua depurada en el moment de carregar el vehicle cisterna i, si la resposta és afirmativa, podrà sol·licitar la corresponent derivació temporal a aquesta Agència a través del formulari H0309 de la web de l’ACA, dins de l’apartat de tràmits.

 

foto-aeria-terciari-vilaseca
Terciari de la depuradora de Vila-seca i Salou.

Els criteris esmentats en aquest post són amb caràcter genèric, ja que sempre es valorarà la idoneïtat de les sol·licituds de manera individualitzada, en funció de la justificació presentada i de la idoneïtat de la qualitat de l’aigua per a l’ús pretès.

També cal tenir en compte que les despeses associades a l’adequació de les aigües a l’ús al qual aniran destinades així com a la seva captació, transport i distribució, seran assumides pel sol·licitant.

 

Deixa un comentari