Anatomia d’una presa

Quan algú ens parla d’una presa, ja sigui la de Siurana, la de Sant Ponç, la de la Baells, o qualsevol altra, normalment ens ve al cap la superfície líquida de l’embassament que genera i que correspon als milions de litres d’aigua que s’emmagatzemen. No obstant, i com és lògic en una infraestructura complexa com aquesta, trobem diferents elements, que sumats acaben conformant un cos unificat i homogeni.

Aquest post es concentra en explicar els diferents elements, perquè quan algú et parli d’una presa puguis desgranar-la mentalment i saber com es diuen cadascun d’aquests elements i quines són les seves funcions.

En relació a una presa podem parlar, en una primera categorització, de dos grans elements: el vas de l’embassament i la presa.

El vas de l’embassament correspon a tot aquell espai delimitat per la presa i les parets o talussos de la vall on es va decidir situar la infraestructura. És a dir, l’espai que serà ocupat per l’aigua emmagatzemada.

La presa és la paret o obra civil que té com a missió principal de retenir l’aigua. Pot haver estat construïda amb formigó, amb terres o amb altres materials, i per la seva forma de treballar a nivell estructural pot ser de gravetat, de tipus volta, de contraforts, de terres o combinacions vàries per resultar en una presa de tipologia mixta.

Paret de la presa de Sau

Analitzem quines són les parts que composen la presa…

Parts de la presa

La coronació és la part superior de la presa, aquella per on podem caminar, com en el cas de l’embassament de Foix o per on poden circular vehicles, com en el cas de la Llosa del Cavall.

Els elements o òrgans de desguàs són aquells que han de permetre l’alliberament de l’aigua continguda. Poden variar en funció de cada presa però quan els classifiquem parlem de:

  • Sobreeixidor de superfície. És aquell que permet alliberar l’aigua, de forma natural, quan el nivell d’aquesta, a la cara d’aigua amunt de la presa, arriba al nivell on es troba el llindar del sobreeixidor. És el cas de la presa de l’embassament de la Llosa del Cavall, com veiem a la següent imatge:
Sobreeixidor de superfície de la Llosa del Cavall
  • Les comportes són els elements mecànics que permeten alliberar de forma controlada el cabal d’aigua que s’estimi convenient amb motiu d’una avinguda o per maniobres de control i seguretat. El més comú es trobar-les a la part superior de la presa, centrades o desplaçades a un dels costats, com a element de regulació dels sobreeixidors que en disposin (per exemple, la presa de la Llosa del Cavall té un sobreeixidor de llavi fix, és a dir, no regulat per comportes, mentre que la presa de la Baells sí té un sobreeixidor regulat per comportes).
Embassament de Sant Ponç
  • Els desguassos de mig fons i fons són aquells elements que permeten l’alliberament de les aigües acumulades a diferents nivells, en funció de l’estat de la qualitat de l’aigua. Aquests òrgans de desguàs profunds (el sobreeixidor és un òrgan de desguàs superficial) també serveixen per a reduir el nivell de l’aigua de l’embassament per reduir l’empenta hidrostàtica de l’aigua davant potencials i eventuals anomalies estructurals de la presa. Sense òrgan de desguàs profund seria impossible rebaixar el nivell de l’embassament.
Desguassos de fons i mig fons de l’embassament de Darnius Boadella

El vas esmorteïdor dels cabals desembassats té una especial complexitat, doncs és el responsable de restituir i aniquilar l’energia de l’aigua abans d’arribar al riu, evitant erosions al peu de la presa. La seva funció d’aniquilació d’energia de l’aigua és bàsica en el disseny i seguretat de la infraestructura.

Dents de serra. Dissipadors d’energia

En aquesta darrera imatge veiem també aquests dents de serra que tenen com a funció dissipar l’energia de l’aigua que impacta contra la base de la presa per evitar possibles descalçaments.

En algunes preses, el sistema d’aniquilació d’energia està composat per dents com les anteriors, per trampolins, per tolls d’aigua estil piscines o per combinacions de varis d’aquests.

La cimentació, a la part inferior de la presa, és aquella que està en contacte amb el terreny i que ha de suportar el propi pes de l’estructura, així com els esforços que la presa transmet per la força produïda per les aigües emmagatzemades i pels efectes de la temperatura ambiental. Les seves dimensions poden variar en funció de la presa, però podem parlar que la seva amplada en sentit longitudinal del riu pot anar del 20 als 70 metres.

Altres elements

Altres elements que podem trobar-nos en algunes preses són aquells destinats a la producció d’energia elèctrica o afavorir el pas de fauna piscícola.

  • Derivació o canal per a la conducció d’aigua cap a les turbines de producció elèctrica. L’aprofitament de l’aigua emmagatzemada com a font d’energia neta i renovable és una necessitat cada cop més gran com a eina contra l’escalfament global. En el cas de la presa de Susqueda trobem una derivació que condueix les aigües des de la presa fins a la central hidroelèctrica existent.
Central hidroelèctrica de Susqueda . Imatge de @ jolhelena
  • Escala de peixos. Per a la millora de la connectivitat fluvial

Com has pogut comprovar, hi ha un munt d’elements en un embassament. Un repàs detallat donaria per molts posts però ara segur que ja coneixes millor alguns d’aquests elements!

Deixa un comentari