La revisió per a millorar la gestió del risc d’inundacions

Actualment, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està immersa en la revisió del pla de gestió del risc d’inundacions per al període 2022-2027. L’objectiu és definir mesures i inversions per a minimitzar el risc d’inundacions a les conques internes.

La Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2007, relativa a l’avaluació i la gestió dels riscos d’inundació (DI) i la seva transposició al sistema normatiu espanyol mitjançant el Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió de riscos d’inundació (RDI) van fer que l’Agència Catalana de l’Aigua iniciés els treballs associats al primer cicle de gestió del risc d’inundacions (2016-2021), els quals van finalitzar amb l’aprovació del Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (PGRI), aprovat pel Reial Decret 126/2018, de 9 de març.

Així mateix, les mesures a desenvolupar per l’ACA al districte de conca fluvial de Catalunya durant l’escenari temporal 2018-2021, van quedar integrades en el Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (en endavant PMH), aprovat per Acord GOV/118/2017, d’1 d’agost.

Revisió cada sis anys

La normativa relativa a l’avaluació i la gestió del risc d’inundacions defineix un cicle complert de gestió del risc format per tres fases (APRI, MAPRI i PGRI) , i s’actualitza de forma cíclica cada 6 anys per tal de garantir una correcta gestió del risc d’inundacions.

Finalitzat el primer cicle d’implantació de la Directiva d’Inundacions amb l’aprovació del Pla de gestió del risc d’inundacions (PGRI) i el seu Programa de Mesures (PMH), corresponent al període 2016-2021, l’ACA va iniciar els treballs corresponents al segon cicle, associats al període 2022-2027 i adreçats a la revisió  i actualització de la informació elaborada en el primer cicle.

La primera fase d’aquest segon cicle es correspon a la revisió i actualització de l’avaluació preliminar del risc d’inundació (APRI 2018), elaborada sobre la base de la informació de l’APRI 2012. A l’APRI 2018 s’incorporen  noves tipologies d’inundació (pluvial i fluvial-pluvial) i nous trams de risc, tenint en compte les inundacions rellevants succeïdes en el període 2011-2017, els canvis significatius en l’ocupació del sòl i la informació facilitada per les Administracions competents. L’APRI 2018 fou dictaminada favorablement pel Consell d’Administració de l’ACA en sessió d’11 d’abril de 2019 i aprovada mitjançant resolució del Director de l’ACA de 3 de maig de 2019.

La segona fase del segon cicle es correspon a la revisió i actualització dels mapes de perillositat i risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (MAPRI 2019). La nova cartografia de perillositat i risc, elaborada en col·laboració amb la Direcció General de Protecció Civil, fou dictaminada favorablement pel consell d’administració de l’ACA en sessió de 16 de juliol de 2020.

Al web de l’Agència trobareu els documents relatius a la Revisió i actualització dels mapes de perillositat i risc d’inundació (MAPRI2019):

Es pot accedir a la cartografia disponible per a consulta i descàrrega, mitjançant el visor cartogràfic de l’ACA.

Exemple de consulta que es pot realitzar mitjançant el visor de cartografia

Properament iniciarem les consultes amb l’òrgan ambiental i, posteriorment, és previst publicar al web de l’Agència els esborranys del segon cicle del Pla de Gestió del Risc d’Inundacions i el seu Programa de mesures.

 

Deixa un comentari