Imatge aèria de la dessalinitzadora de la Tordera

La dessalinització: convertir l’aigua del mar en recurs per al consum humà

L’aigua és un recurs fràgil i escàs. La seva distribució és cada cop més irregular a causa del canvi climàtic i, per aquest motiu, cal buscar noves solucions per a disposar d’aigua sense dependre de la climatologia.

La dessalinització és una d’aquestes tecnologies, que converteix l’aigua del mar, salada, en un recurs apte per al consum humà.

Dessalinitzar l’aigua de mar és un procés llarg i complex amb tecnologia avançada, que té diferents equips i etapes:

  • Captació de l’aigua de mar mitjançant preses obertes
  • Emissaris submarins de captació i rebuig
  • Equips de membranes d’osmosi amb capacitat per retirar la sal de l’aigua
  • Recuperadors d’energia
  • Remineralització de l’aigua abans de la seva incorporació a la xarxa de distribució

Membranes d’osmosi

Remineralització

La dessalinitzadora del Llobregat

En el cas de la dessalinitzadora del Llobregat, el sistema de captació d’aigua de mar consisteix en dues torres a 30 metres de profunditat i a 2,2 quilòmetres de la costa. L’aigua de mar arriba fins a una estació de bombament que està situada a la platja i després mitjançant una canonada de 3 km de longitud, que va paral·lela al mar i passa sota el riu Llobregat, arribant després a la dessalinitzadora.

Un cop arribats en aquest punt, es duu a terme el pretractament, que consta primerament d’una flotació, una filtració oberta per gravetat, una filtració tancada a pressió i finalment uns filtres de cartutx. Tot seguit el sistema d’osmosi inversa dessalinitza l’aigua mitjançant membranes. L’energia concentrada en la salmorra es recupera amb un sistema de recuperadors d’energia (ERI), energia que passa a la nova aigua d’alimentació.

Per arribar als estàndards de qualitat per a l’aigua potable, l’aigua de sortida de les membranes s’ha de remineralitzar, per aportar els minerals que ha perdut, i això es fa fent-la passar per un llits amb carbonat càlcic (calcita).

Tot aquest procés, que  permet obtenir l’aigua que destinarem per a l’abastament, genera el que coneixem com a salmorra. La salmorra és el rebuig del procés, que es compon d’aigua amb una elevada salinitat. La salmorra produïda s’envia a la torre d’equilibri de l’emissari submarí de la depuradora del Baix Llobregat i es barreja amb l’efluent d’aigua depurada que aquesta aboca al mar, a 3 quilòmetres de la costa i a 60 metres de profunditat.

Com es gestiona la capacitat de producció de les dessalinitzadores

Les dessalinitzadores catalanes incrementen la seva producció a mesura que disminueixen les reserves dels embassaments, fent possible una gestió flexible de les diferents fonts d’aigua. En anys humits, la producció d’aigua dessalinitzada és al voltant del 20% de la capacitat de les plantes; en anys normals, aquesta ascendeix fins el 30%, però en cas de trobar-nos en un any sec, la producció puja fins el 85%.

La realitat de la dessalinització a Catalunya

A Catalunya hi ha dues dessalinitzadores, la del Llobregat (al Prat de Llobregat) i la de la Tordera (al terme municipal de Blanes). La primera pot produir fins a 60 Hm3/any i la segona fins els 20 Hm3/any, sumant una producció total equivalent a l’embassament de la Llosa del Cavall.

En els proper cicle de planificació (2022-2027, que està actualment en informació pública), l’ACA planteja ampliar la capacitat de producció de la dessalinitzadora de la Tordera, fins els 80 hm3 de capacitat, amb l’objectiu de disposar de més aigua en cas que els períodes de sequera s’agreugin i calgui garantir totes les demandes.

Més informació:

Deixa un comentari