Estany de Sils

La custòdia fluvial: la cogestió del medi amb les entitats i el món local

L’Agència Catalana de l’Aigua té com a objectiu la preservació i recuperació dels ecosistemes aquàtics. La custòdia fluvial és un instrument que permet la cogestió amb entitats privades de tipus ambiental i entitats públiques com ara ajuntaments i entitats supralocals com ara consorcis.

La custòdia s’articula mitjançant convenis, tenint en compte que l’ACA, des del 2016 té aprovat un model de conveni en aquesta matèria per aplicar la mateixa metodologia i objectius. Aquests acords tenen una durada de 4 anys i permeten desplegar a través de programes d’acció diferents actuacions per a la recuperació i la preservació dels ecosistemes aquàtics.

Aquesta figura es pot dur a terme en tots els sistemes d’aigües superficials que es troben a terra ferma, tant d’aigües dolces salabroses o salades com poden ser rius, rieres, rierols i platges (entre d’altres), i en zones humides com llacs o estanys, aiguamolls i estuaris

Dos exemples d’èxit en l’àmbit de la custòdia fluvial

1. Conservació i millora de l’estany de Sils

L’estany de Sils és un espai natural protegit que trobem a la plana de la Selva. En ell hi ha diferents hàbitats associats a zones humides. La gestió d’aquest espai es duu a terme gràcies a un conveni de custòdia signat per l’Agència Catalana de l’Aigua amb entitats com la Fundació Emys, la Fundació Catalunya La Pedrera i també l’Ajuntament de Sils.

Exemple de vida a l'Estany de Sils
Exemple de vida a l’Estany de Sils

Amb aquest acord s’ha pogut crear un pla de gestió a curt termini amb els objectius de preservar la biodiversitat, els processos ecològics i la fauna i la flora que trobem i els seus hàbitats associats. A través d’aquest pla es planifiquen i s’executen anualment un seguit d’objectius associats a la conservació, educació i també als visitants que visiten aquest espai.

2. Conservació i millora del riu Gaià

El conveni de custòdia fluvial per a la conca del riu Gaià, signat amb l’Associació mediambiental la Sínia, té com a objectiu dur a terme accions de seguiment millora i recuperació de la biodiversitat del riu dirigides a la millora de la qualitat dels hàbitats fluvials. Aquestes actuacions es porten a terme promovent el voluntariat ambiental amb la participació de la gent del territori i l’educació ambiental amb la participació de les escoles i instituts de la conca del Gaià.

Exemples dels projectes que es desenvolupen pel seguiment dels agents biològics del riu és l’Empescat, que és un cens de peixos del riu Gaià amb el que avaluem la quantitat i la salut dels mateixos, així com també la qualitat i la temperatura de l’aigua. Altres projectes destacats que es desenvolupen en l’àmbit d’aquest conveni són la millora de l’hàbitat i la reproducció de la salamandra, la reintroducció de la tortuga de rierol, el control i seguiment de fauna invasora (com el visó americà) o la reintroducció del cranc de riu.

Un dels projectes de la Sínia, la reintroducció de tortuga de rierol.
Un dels projectes de la Sínia, la reintroducció de tortuga de rierol.

Els acords de custòdia són importants perquè permeten a les entitats ambientals jugar un paper clau en la conservació i a través d’aquestes entitats la societat podem implicar nos activament en la conservació dels rius.

Què estem fent?

Des de 2017 fins l’actualitat, l’Agència ha signat 16 convenis de custòdia fluvial i ha atorgat nou subvencions en aquest període per valor de 500.000 euros. Per al període 2021-2022 es duplica l’import dels ajuts, atorgant 1,1 milions d’euros.

L’Agència finança el 100% de les actuacions acordades en les que s’inclouran com a objectius les millores de la geomorfologia, la millora de la connectivitat, la recuperació d’hàbitats, l’eliminació d’estructures i infraestructures en desús i altres elements de pressió sobre el medi, plantacions d’espècies vegetals pròpies de comunitats de ribera, control i eradicació d’espècies invasores, eliminació de runes i/o andròmines, i actuacions de manteniment d’altres actuacions realitzades anteriorment.

Pots saber-ne més a partir del nostre vídeo al canal de Youtube:

Més informació :

Agència Catalana de l’Aigua

Deixa un comentari