Interior de la cova de l'Espluga de Francolí

Les aigües subterrànies, el recurs invisible i alhora imprescindible

L’aigua és un recurs escàs, fràgil i finit que en ocasions és difícil de veure. En aquest post us parlarem de les aigües subterrànies, explicant què són, on es troben i per què són tan importants. Potser no són tan conegudes ni tenen la visibilitat dels rius, els estanys i els llacs, però tenen la mateixa importància i són imprescindibles per a satisfer les demandes que diàriament tots i totes necessitem.

L’abastament urbà, l’agricultura i la ramaderia, així com els usos ambientals requereixen diàriament d’aigua en quantitat i qualitat i garantir-ne la seva disponibilitat. És un dels objectius prioritaris de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Què són les aigües subterrànies?

L’aigua subterrània és senzillament el recurs hídric que no veiem i que hi ha sota dels nostres peus, en el subsòl. Quan plou, una part de l’aigua flueix de manera superficial cap a rius i torrents, una altra part s’evapora i retorna a l’atmosfera i, finalment, una part penetra al sòl.

Aquesta aigua que s’infiltra en el terreny un cop ha alimentat les plantes, es desplaça en profunditat cap a l’interior de la terra, movent-se per gravetat de manera molt lenta (a vegades aquest recorregut per trigar diverses setmanes) a través dels espais buits que va trobant a les roques o formacions geològiques fins arribar a uns materials on no li és fàcil continuar circulant cap avall.

A partir d’aquí l’aigua es va acumulant i va omplint tots els espais i cavitats que hi ha al damunt d’aquesta capa. I aquesta és l’aigua que es coneix com aigua subterrània. Aquest recurs es fa visible quan brolla per les fonts o surgències o bé quan l’extraiem a l’exterior mitjançant mines o pous.

El cicle de l'aigua subterrània

Què són els aqüífers?

Un aqüífer és un terreny natural constituït per formacions geològiques per on discorre la suficient quantitat d’aigua que es pot aprofitar de manera eficient. A Catalunya s’han definit 199 aqüífers, però no tots ells tenen la mateixa capacitat d’aportació d’aigua (ni la mateixa importància per a garantir demandes), perquè això depèn bàsicament dels materials que els integren.

Mapa dels aqüífers de Catalunya

Així podem trobar aqüífers que es desenvolupen sobre roques permeables com són les graves o les sorres que dipositen els rius i que tenen una gran capacitat d’aportació d’aigua. Pel contrari, també es poden desenvolupar aqüífers sobre roques poc permeables com són les argiles i llims i que tenen una capacitat d’aportació molt pobra.

Per exemple a la vall baixa del riu Llobregat s’hi desenvolupa un sistema aqüífer molt important, sobre les graves i les sorres del riu Llobregat. Aquests materials tenen una elevadíssima capacitat de subministrament d’aigua la qual històricament s’ha fet servir per a l’abastiment de la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana. Tinguem en compte que aquest aqüífer guanya una especial rellevància en episodis de sequera i en el 2008, quan els embassaments del Ter Llobregat varen vorejar el 20% del seu volum, la seva aportació va ser essencial per evitar talls en el subministrament urbà.

En resum, els aqüífers són un recurs molt important d’aigua dolça, però al mateix temps estan sotmesos a una elevada vulnerabilitat arran dels episodis de sequera, la sobreexplotació i la contaminació. Per aquest motiu l’Agència Catalana de l’Aigua dona molta importància al seu manteniment protecció i bona gestió.

La importància de les aigües subterrànies

Les aigües subterrànies són molt importants com a recurs hídric, ja que són la major reserva d’aigua dolça accessible del planeta. Penseu que només el 3% de l’aigua de la Terra és dolça i d’aquesta, el 20% s’emmagatzema en aqüífers. Són doncs un recurs natural de gran importància, atès que juguen un paper primordial en l’ecosistema.

L'aigua al mòn

Per exemple en el manteniment de fonts, llacs, llacunes, aiguamolls i el cabal dels rius també contribueixen al desenvolupament de l’ésser humà i les seves activitats. A Catalunya s’extreuen de l’ordre de 600 hectòmetres cúbics per any, aproximadament. El principal ús és l’agrícola, seguit de l’abastament i l’industrial. Pel que fa a l’abastament, un 40% de la demanda se satisfà amb aigües subterrànies.

Hi ha molts municipis de l’interior de Catalunya que s’abasteixen, gairebé de manera exclusiva, amb aigües subterrànies, ja que no és possible la seva connexió amb les grans xarxes regionals d’abastament supramunicipals que estan destinades a abastir a dos o més nuclis de població. Precisament per aquest motiu, entre 2016 i 2022, l’ACA ha atorgat 5 línies d’ajuts amb una aportació total de 80 milions d’euros, per a reforçar l’abastament de municipis amb captacions vulnerables per incrementar la garantia en el subministrament.

Per tant, les aigües subterrànies són un bé essencial per a la nostra subsistència i per això n’hem de tenir cura i mantenir-les en bones condicions per un futur sostenible.

Tota l’aigua que tenim és molt valuosa i cal tenir molta cura. L’estalvi en el consum, el seu bon ús i el desplegament d’accions per a preservar la seva qualitat, així com les tasques que duu a terme l’ACA per a la descontaminació d’aqüífers, són cada cop més importants per a garantir la seva disponibilitat en un escenari marcat pel canvi climàtic.

Més informació:

Web de l’Agència

La recuperació d’aqüífers contaminats

Vídeo al canal de Youtube de l’Agència

Agència Catalana de l’Aigua. Generalitat de Catalunya.

 

Deixa un comentari