Basses de reg a Lleida

El control de la seguretat en preses i basses

Des de fa milers d’anys l’ésser humà ha dut a terme obres per a retenir l’aigua dels rius i poder-la destinar per a l’abastament urbà, el reg o per a les activitats econòmiques. Catalunya no és una excepció i en el nostre territori hi trobem preses de diferents tipologies i materials que han generat embassaments i basses.

De la seguretat en les grans presses us en vàrem parlar en un anterior post en el qual explicàvem quins procediments es fan servir per a garantir aquesta seguretat.

En aquest nou post us parlem sobre aquelles preses, embassaments i basses, que cal tenir degudament controlades per què, en cas de produir-se un funcionament incorrecte o el seu trencament es poguessin ocasionar danys materials o mediambientals,  la possible afectació a  nuclis urbans, entre d’altres incidències.

En el mapa que us mostrem a continuació podeu veure representades les preses i basses dividides en tres tipologies, classificades segons la seva afectació potencial en cas de trencament: A i B per afectacions greus o importants, i la tipologia C per afectacions moderades o incidentals.

Mapa de basses i preses
Mapa de basses i preses

Semblances i diferències entre preses i basses

Una bassa pot ser tan gran com l’embassament que genera una presa. Un dels trets que més ens ajuda a diferenciar-les és que les trobem fora de la llera d’un riu, contràriament al que passa en el cas dels embassaments generats per preses.

L’objectiu de les preses i les basses és el de retenir l’aigua emmagatzemada, però la bassa, al no estar a dins el riu, mai tindrà la funció d’atendre un risc per avinguda.

Bassa de reg
Bassa de reg

Com definim el control de seguretat en preses i basses

El risc d’afectació greu en cas de trencament o mal funcionament és el factor clau de classificació d’una presa o bassa. Només les preses i basses que tenen més de 5 metres d’altura o una capacitat superior als 100.000 m3, estan obligades a prendre mesures com estar registrades i classificades segons el seu risc potencial. En cas que siguin classificades com A o B, s’hauran de prendre mesures addicionals per garantir al seva seguretat.

Hi ha dos documents o tasques essencials per a garantir la seguretat:

  • Les normes d’explotació i les revisions de seguretat.

A les normes d’explotació es recullen totes les accions destinades a garantir la seguretat i el correcte funcionament de la presa o la bassa. En aquest document tècnic hi han de constar les tasques a realitzar en relació amb el manteniment, les instruccions de maniobra i de comprovació de l’operativitat dels òrgans de desguàs, o les accions i periodicitats per la vigilància de la infraestructura, entre d’altres.

Desguas de fons de la presa de la Llosa del Cavall en funcionament.
Desguas de fons de la presa de la Llosa del Cavall en funcionament.

Les revisions de seguretat es fan periòdicament cada 5 anys i inclouen treballs de comprovació de la seguretat estructural, hidrològica, sísmica i funcional de la presa o la bassa, així com la comprovació del correcte funcionament de tots els elements que intervenen en la seva seguretat. El document ha de concloure sobre l’estat general de la seguretat de la presa o la bassa i quines són les accions a prendre per tal d’incrementar-la.

En les preses amb més risc de causar danys, les de categoria A o B,  també és necessari disposar d’un Pla d’Emergència o d’Autoprotecció, així com la redacció periòdica d’un informe del comportament de la infraestructura.

La vigilància a través de l’auscultació i control en les preses i els seus embassaments

A més de les inspeccions in situ i de les comprovacions del correcte funcionament dels òrgans de desguàs, per a dur a terme aquest control podem trobar aparells d’auscultació com els mesuradors de juntes pel control dels moviments entre blocs de presa, els pèndols que mesuren els seus moviments horitzontals, els extensòmetres de vareta per detectar possibles deformacions entre la presa i la fonamentació o els piezòmetres que mesuren la pressió de l’aigua contra la base de la presa o dins el cos del dic si és de terres, els accelerògrafs per detectar les vibracions que arriben quan hi ha un terratrèmol, entre d’altres.

Mesurador de juntes
Mesurador de juntes .
Pèndols
Aforadors
Aforadors
Piezòmetres

 

 

 

 

 

 

 

 El control de seguretat en les basses

Les basses se situen generalment fora del tram del riu, trobant al seu voltant dics de tancament de terres. Per al seu control de seguretat tenim bàsicament 2 tipus d’elements d’auscultació:  per una banda, els control deformacional dels dics, en què habitualment s’utilitza el control topogràfic i, per l’altra, aquells que registren les filtracions d’aigua a través del cos i fonamentació dels dics, dels elements impermeabilitzants d’aquests i de la base de la bassa.

Aquests dos tipus de control d’auscultació recullen els principals motius de trencament d’una bassa.

Com hem vist, tenim molts embassaments i basses de diferents dimensions. Són elements necessaris per a garantir l’abastament, el reg o l’aigua per a la indústria i correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua exercir directa o indirectament el control de la seva seguretat.

Per a més informació, pots visualitzar el vídeo sobre El control i la seguretat en basses i preses: clica aquí

Agència Catalana de l’Aigua

Deixa un comentari