La presa de la Baells

La implantació dels plans d’emergència als embassaments de les conques internes

En les darreres setmanes, l’ACA ha posat a informació pública els projectes per a implementar els plans d’emergència en els embassaments de Darnius Boadella, Foix, la Baells, Sau, la Llosa del Cavall i Sant Ponç, tal i com està previst en la planificació hidrològica.

El pressupost estimat d’aquestes mesures és de 3,5 MEUR. Aquests plans detallen les mesures que s’han de dur a terme en cas d’una eventual emergència, a més de proposar possibles mesures per poder avisar a la població.

El Reial Decret 264/2021, de 13 d’abril, pel qual s’aproven les Normes Tècniques de Seguretat (NTS) per a les preses i els embassaments inclou la denominada Norma Tècnica de Seguretat per a la classificació de les preses i per a l’elaboració i la implantació dels plans d’emergència de preses i els seus embassaments. La norma esmentada tracta el procediment a seguir i estableix que, prèviament a la implantació efectiva d’un pla, caldrà haver redactat un document tècnic i haurà d’estar constituït el Comitè d’Implantació promogut per part del titular d’una presa.

Inspecció a l’interior de la presa de la Llosa del Cavall.

Les preses que hi ha a les conques internes, amb una capacitat d’emmagatzematge superior a 1 hm3, estan dins de la categoria de grans preses i en la Categoria A i, per tant, entren dins l’àmbit d’aplicació de la NTS. Aquesta estableix que la implantació del pla d’emergència d’una presa correspon al seu titular.

Durant el 2022 s’han homologat de manera parcial, per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, els plans corresponents a les preses de Sau, Darnius Boadella, Foix, la Llosa del Cavall, Sant Ponç i la Baells, i, posteriorment, l’ACA enguany ha procedit a la seva aprovació, en la seva qualitat de titular de les infraestructures i òrgan competent als efectes en matèria de seguretat de preses i embassaments per part de la Generalitat de Catalunya.

Mesures a desplegar en cas d’una emergència

Cal entendre els plans com documents procedimentals que ha de disposar el titular per gestionar situacions d’emergències en preses. En aquests documents es descriuen i s’inclouen, entre altres, aquells mitjans materials que es posaran a disposició del pla perquè són necessaris per atendre amb garanties eventuals emergències.

Tasques de control i inspecció a la llera de l’embassament de Darnius Boadella, a prop de la presa.

No obstant, alguns dels mitjans materials necessaris requereixen d’un projecte constructiu i de l’execució d’unes actuacions de major abast (com per exemple, sistemes d’avís acústic a la població, similar als associats a altres instal·lacions com nuclears o químiques). Els documents tècnics o projectes d’implantació redactats per part de l’ACA actualment estan a informació pública. Així mateix, està prevista la constitució del Comitè d’Implantació dels plans.

Per a més informació:

Deixa un comentari