El CSI de l’aigua

Històricament, en la política hidràulica la construcció de grans infraestructures ha tingut bona part del protagonisme, relegant a un segon terme la gestió dels recursos i, especialment, el control del medi hídric.

Sense menysprear l’important paper que aquestes grans infraestructures han representat i representen encara per garantir l’abastament, el sanejament o la prevenció d’inundacions, en les darreres dècades del segle XX – amb la introducció de la gestió integrada dels recursos-, i especialment a partir de l’inici del present segle – amb l’aprovació de la Directiva Marc de l’Aigua – les diferents administracions han fet seva la necessitat de millorar i garantir la qualitat dels recursos hídrics i dels ecosistemes associats, articulant per això un cos de persones amb preparació suficient per analitzar i inspeccionar el medi hídric,  garantir el seu bon estat i evitar, entre altres, possibles abocaments contaminants.

Així, des de la seva creació l’any 2000, el servei d’inspecció de l’Agència Catalana de l’Aigua està organitzat en sis unitats territorials, en funció del principi d’unitat de conca hidrogràfica, i cobreix tot el territori de Catalunya. En total, integren el servei 30 inspectors, 8 tècnics coordinadors i 5 caps d’unitat. Aquests serveis d’inspecció de l’ACA són els encarregats d’executar la planificació anual de les activitats, mitjançant la qual es pretén controlar el compliment de les condicions establertes a les autoritzacions o concessions dels abocaments al domini públic hidràulic o a sistemes públics de sanejament d’aigües residuals, de les concessions per a la utilització dels recursos superficials o subterranis, així com de les obres autoritzades en domini públic hidràulic o la seva zona de policia, la navegació fluvial i altres activitats sotmeses a la intervenció administrativa.

IMGP4596
Tècnica agafant mostres d’aigua de la platja, en el marc del pla de vigilància i control de les aigües de bany, que l’ACA fa cada estiu. 

Les inspeccions d’ofici fetes per personal de l’ACA en compliment dels plans anuals d’inspecció són de l’ordre de 1.800 a l’any, de les quals el 66% corresponen a establiments, bàsicament industrials, el 4% a centrals hidroelèctriques, un 11% a granges, un 5% a grans consumidors i un 14% a depuradores.

A més, també es fan unes 1.600 inspeccions corresponents a controls de depuradores de més de 2.000 habitants equivalents i a establiments industrials connectats a sistemes de sanejament explotats per l’ACA.. En aquells sistemes que són explotats per altres administracions actuants, s’ha coordinat amb aquests les inspeccions als establiments connectats, amb una xifra anual d’inspeccions aproximada de 3.750.

Valoració de l’estat del medi hídric

Igualment, és objectiu de les inspeccions detectar la possible existència de conductes no autoritzades en els àmbits esmentats, així com executar una part substancial del Programa de Seguiment i Control de la qualitat de les masses d’aigua, obtenint dades qualitatives i quantitatives d’aquestes per tal de monitoritzar el progrés en l’assoliment dels objectius fixats al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya. En aquest apartat, s’ha dut a terme més de 8.750 inspeccions corresponents a l’execució del Programa de Seguiment i Control i al control de les aigües de bany (tant aigües litorals com zones de bany interiors).

Actuacions coordinades

Els serveis d’inspecció de l’ACA actuen en coordinació amb altres organismes que exerceixen també funcions d’inspecció ambiental, com ara l’Agència de Residus de Catalunya, el Cos d’Agents Rurals, el Cos de Mossos d’Esquadra, el SEPRONA o les Confederacions Hidrogràfiques.

IMGP0014

A banda de la inspecció ordinària, les unitats d’inspecció intervenen també en la comprovació de denúncies o en l’actuació sobre el terreny en cas d’emergències, com per exemple abocaments accidentals o situacions d’excepcionalitat per crescudes de lleres. Per tal de fer front a aquestes eventualitats en qualsevol moment, l’ACA disposa d’un servei de guàrdies i emergències que actua en coordinació amb el Centre d’Emergències de Catalunya, tant pel que fa a la resolució de les incidències més habituals com a aquelles que comporten l’activació d’un pla d’emergència reglat. Tots els avisos per emergències a l’ACA es vehiculen a través del telèfon 112, ja que d’aquesta manera es garanteix la correcta coordinació de l’ACA amb la resta d’organismes que han d’intervenir davant d’una eventualitat. De mitjana, les incidències del servei de guàrdies ronden les 550 anuals, a més de dur a terme unes 700 inspeccions provinents de denúncies.

Davant d’un avís, el servei de guàrdies i emergències efectua les comprovacions pertinents, tot desplaçant, si és el cas, personal sobre el terreny fins la resolució de la incidència, tot actuant de manera coordinada amb els cossos i forces de seguretat, el personal d’emergències o el personal d’altres administracions amb competències concurrents per al supòsit de què es tracti.

Leave a Reply