Aigua i coronavirus

Des de finals del mes de desembre de 2019 fins l’actualitat, la malaltia respiratòria aguda coneguda com COVID-19 però que tots anomenem com a coronavirus s’està estenent per tots els racons del nostre planeta.

A principis del mes de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat un informe tècnic sobre la gestió de l’aigua en relació amb aquesta epidèmia.

La principal via de transmissió del virus és mitjançant el contacte o bé per l’expulsió de gotes respiratòries quan una persona malalta estossega o esternuda. Per aquest motiu, la higiene personal és una eina indispensable per evitar la seva propagació, pel que la neteja de mans amb aigua i sabó és primordial per fer front a l’expansió del coronavirus.

Els efectes del clor en el virus

Segons l’Organització Mundial de la Salut, no hi ha evidència que els coronavirus humans estiguin presents en les diferents masses d’aigua (tant superficials com subterrànies). Pel que fa al subministrament d’aigua, l’OMS considera que la presència del COVD-19 no s’ha detectat en el subministrament d’aigua potable i amb els coneixements actuals, el risc per al subministrament és baix.

Una de les característiques del virus COVID-19 és el recobriment per una membrana greixosa i fràgil. Això fa que aquest virus sigui menys estables en el medi i que tinguin un major impacte amb els oxidants com el clor. A més, les altes temperatures, un ph baix, la llum del sol i els desinfectants comuns faciliten la mor d’aquest virus. Per tant, es considera que els actuals tractaments d’aigua com la filtració i la desinfecció han de desactivar el COVID-19.

Els virus i les aigües residuals

Segons l’OMS, no hi ha cap prova en l’actualitat que estableixi la possibilitat de transmetre el virus a través de les aigües residuals. En coronavirus similars, com el SARS registrat el 2003, no es va detectar cap relació entre el virus i els treballadors/es encarregats de la gestió de les aigües residuals, tenint en compte que el SARS va provocar un important brot.

IMG_9073
Detall d’una depuradora (arxiu)

Cal tenir en compte que el procés de depuració de les aigües residuals té diverses fases (amb el seu temps de retenció i dilució) i que això contribueix a l’eliminació de possibles patògens. Fins i tot és probable, segons l’OMS, que el coronavirus s’inactiva de manera més ràpida que els enterococs humans.

Des de l’OMS s’assegura que les mesures ja existents sobre la gestió de l’aigua potable i el sanejament són suficients i que no cal dur a terme mesures addicionals.

El sanejament a Catalunya

El model de sanejament català és descentralitzat i, a més de l’ACA, hi participen administracions locals (com consorcis, mancomunitats, consells comarcals, agrupacions de municipis i ajuntaments) i moltes empreses especialitzades.

Davant la greu situació generada pel virus SARS-CoV2 les administracions i les empreses responsables de donar aquest servei imprescindible han adoptat plans de contingència per assegurar-ne la continuïtat i fer front a les possibles incidències que puguin anar apareixent.

D’aquesta manera, mentre la majoria restem a casa confinats podem tenir la confiança que moltes persones treballen cada dia perquè el cicle de l’aigua es mantingui de manera ininterrompuda.

Les mesures aplicades inclouen tant el treball en les instal·lacions de depuració, com les relatives al subministrament de productes i recanvis, així com la sortida dels residus generats en els processos de separació, que han de ser enviats a les seves destinacions per a una adequada gestió. Des de l’ACA volem agrair el seu esforç i dedicació a totes aquestes persones.

Pla de contingència de l’ACA

L’ACA ha implantat un Pla de Contingència a més d’un seguit de procediments d’emergència amb l’objectiu de donar suport i assegurar la continuïtat del servei durant el període d’aturada i així estar en disposició de reprendre la normalitat amb la màxima celeritat tan aviat com s’aixequin les restriccions.

En aquest sentit s’habilitaran els sistemes de certificació de la despeses adaptats a les actuals circumstàncies, els quals seran convenientment comunicats tant a les empreses com als ens gestors. Al mateix temps, s’intentaran mantenir totes aquelles tasques que no impliquen una activitat presencial amb la participació del personal que ha pogut continuar treballant mitjançant teletreball.

Més informació i telèfons de contacte:

Webs:

http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus amb tota la informació sanitària 
oficial
http://coronavirus.gencat.cat amb informació general de diversos àmbits
https://interior.gencat.cat/malaltiesemergents


Telèfon:

012 - Consultes generals
112 - Emergències
061 - Urgències per #coronavirus i sanitàries

Twitter:

https://twitter.com/emergenciescat
https://twitter.com/112
https://twitter.com/transit
https://twitter.com/mossos
https://twitter.com/salutcat
https://twitter.com/icscat
https://twitter.com/gencat
https://twitter.com/112

Facebook:

https://www.facebook.com/gencat
https://www.facebook.com/salutcat
https://www.facebook.com/icscat
https://www.facebook.com/emergenciescat
https://www.facebook.com/mossoscat


Telegram:

http://t.me/salutcat amb tota la informació sanitària oficial
http://t.me/gencat amb informació general de diversos àmbits

Deixa un comentari