Imatge de la llera d'un riu

Què és el domini públic hidràulic?

A Catalunya tenim un clima mediterrani amb una marcada dualitat, amb llargs períodes de sequera i episodis de pluges intenses i de curta durada Això provoca que els rius puguin tenir increments sobtats de cabal i que es puguin generar possibles danys. És indispensable, doncs, que sapiguem identificar i definir quines són les parts d’un curs fluvial per a fer compatible les activitats humanes amb el bon estat del medi hídric.

El domini públic hidràulic és el conjunt de les aigües continentals superficials, les lleres de corrents naturals, els llits de llacs i llacunes o embassaments superficials, i els aqüífers subterranis. La finalitat del domini públic hidràulic serveix per a garantir la protecció dels recursos hídrics i del seu ecosistema.

El domini públic hidràulic, conegut també com la llera del riu i que inclou el seu llit i la riba, es defineix a partir de la màxima crescuda ordinària que ha tingut un curs fluvial, associada a la mitjana de cabals màxims anuals en règim natural produïts durant deu anys consecutius. Per a definir la dimensió de la llera i la riba del riu també es tenen en compte informacions històriques, geomorfològiques, fotogràfiques, ecològiques i hidràuliques.

Més enllà de la llera i de la riba del riu, hi ha la delimitació de dues zones més. Una és la que es coneix com la zona de servitud, que és la franja de 5 metres d’ample a partir del domini públic hidràulic a cada costat de la llera. Els usos permesos en aquest espai estan molt limitats per protegir l’ecosistema i minimitzar els danys en cas de crescudes.

L’altre és la que es coneix com Zona de Policia, que comprèn una franja de 100 metres d’ample a partir del domini públic hidràulic. En aquesta zona es requereixen autoritzacions per activitats com les construccions fixes o provisionals o l’extracció d’àrids, per posar dos exemples.

Esquema explicatiu de què és el domini públic hidràulic

 

Cal tenir en compte que arran de la manca de definició administrativa del DPH, la normativa preveu actualment la possibilitat que l’administració delimiti el Domini Públic Hidràulic cartogràfic. Això és el que ha fet l’ACA en el marc dels Mapes de Perillositat i Risc d’Inundació (MAPRI) a les lleres de les conques internes, on s’ha fet una simulació hidràulica. Això suposa un procediment tècnic molt més senzill que no pas el procediment d’atermenament establert a la llei.

La protecció i delimitació del Domini Públic Hidràulic i del seu entorn són eines per al manteniment de tot l’ecosistema que envolta al riu, afavorint la vida i la diversitat, així com preservant les activitats humanes.

Més informació:

Vídeo al Youtube de l’ACA

El medi hídric a Catalunya (web ACA)

Agència Catalana de l’Aigua

Deixa un comentari